Op 8 juni 2023 was de startbijeenkomst van de Community of Practice (CoP) ‘Basis voor gebiedsgericht werken’ in Utrecht (Space to Create). Deze CoP is in het leven geroepen als onderdeel van het kennis- en leerprogramma Nationaal Netwerk Brede Welvaart. Regionale en landelijke overheidsorganisaties en kennisinstellingen komen in deze community samen om de wisselwerking tussen gebiedsgericht werken en brede welvaart in de praktijk nader te onderzoeken.

Kennismaking

Het eerste deel van de bijeenkomst stond in het teken van kennismaken. Kennismaken met elkaar: wie ben je en wat verwachte je van dit traject? Maar ook kennismaken met de thematiek: Waar gaan we het met elkaar over hebben? Wat verstaan we ook alweer onder brede welvaart? Op welke manier koppelt dit aan gebiedsgericht werken? En welke elementen zijn daarbij belangrijk?

Casuïstiek

Het tweede deel van de samenkomst stond in het teken van twee casussen uit de praktijk. In twee groepjes hebben we gebrainstormd over wat belangrijke vragen zijn rond de wisselwerking tussen gebiedsgericht werken en brede welvaart in de praktijkcasus. De vragen die naar boven kwamen zullen gelden als leidraad voor het vervolgtraject van de CoP.

Brede welvaart in Zeeuws-Vlaanderen

Zeeuws-Vlaanderen wil de brede welvaart in de regio versterken. Hiervoor is het noodzakelijk te groeien naar 125.000 inwoners, hiermee kunnen de voorzieningen op peil blijven. Zeeuws-Vlaanderen heeft te maken met specifieke uitdagingen. Dit wordt bevestigd in het rapport ‘Elke Regio telt’, waarin Zeeuws-Vlaanderen één van de onderzochte voorbeeldregio’s is. Uit het rapport blijkt dat het Rijk onvoldoende oog heeft voor de gevolgen van haar beleid in de regio. Dit leidt ertoe dat voorzieningen en leefbaarheid onder druk komen te staan. De kansen in Zeeuws-Vlaanderen liggen in de rust, ruimte, sterke industrie, toerisme en haar sterke verbondenheid met België. Hoe kunnen landelijk en regionaal beleid bijdragen aan de brede welvaart, met oog voor de specifieke kansen en uitdagingen in de regio?

De impact van gebiedsprogramma’s

Via de Provinciale Programma’s Landelijk Gebied geven de provincies invulling aan het Nationale Programma Landelijk Gebied. De Provincies spelen, met hun specifieke kennis over de regio, een belangrijke rol bij het invullen van beleid om doelstellingen rond een gezonde natuur, water en lucht te realiseren. Onderdeel van deze invulling is de sociaaleconomische impactanalyse, om de gevolgen van de NPLG-maatregelen op de samenleving te duiden. Op welke manier dragen de Provinciale gebiedsprogramma’s bij en doen ze geen afbreuk aan de brede welvaart in de regio?

Betrokkenheid

Tijdens de bijeenkomst was het enthousiasme van de betrokken partijen duidelijk te proeven! Door de actieve deelname van alle partners is er meer dan genoeg input om de volgende bijeenkomsten vorm te geven. Het is mooi om te zien hoe rijksoverheid, regionale overheden, kennisinstellingen, en andere organisaties zich in willen zetten voor de regio! De CoP Gebiedsgericht Werken zal op 7 september weer samenkomen.

 Benieuwd naar de opbrengsten? Lees hieronder dan de infographic.