Sturen op impact

Het doel van dit thema is zicht te krijgen op de manieren die overheden en organisaties op dit moment hanteren om de impact van hun beleid en handelen op de brede welvaart in de regio ‘hier en nu’, ‘elders’ en ‘in de toekomst’ in kaart te brengen. Hiermee leveren we een bijdrage aan de kennisontwikkeling over impactmeting rondom brede welvaart. De centrale vraag die hierbij gesteld wordt is:

Hoe krijgen we alle kosten en baten van brede welvaart in beeld? 

Via vier lijnen wordt er antwoord gezocht op deze vraag: 1) Brede welvaartsimpact in beeld, 2) Methoden en systematieken, 3) Geldstromen en 4) Technologie.

1. Brede welvaartsimpact in beeld 

Brede welvaart kent veel dimensies en maakt daarmee op veel plekken op verschillende manieren impact. Hoe brengen overheden en organisaties de brede welvaartsimpact van hun handelen in beeld? Is hierbij onderscheid mogelijk naar niveau (regionaal, provinciaal, nationaal) of aspecten? In hoeverre is er aandacht voor uitruil-effecten (binnen aspecten en tussen ‘hier en nu’, ‘elders’ en ‘later’)? 

2. Methoden en systematieken 

Welke methoden en systematieken worden in de literatuur beschreven? En welke methoden worden internationaal gebruikt? Wat zijn overeenkomsten en verschillen tussen de methoden en systematieken die overheden, non-profit organisaties en het bedrijfsleven gebruiken? En, wat kunnen stakeholders hierin van elkaar leren? 

3. Geldstromen

Welke invloed heeft de huidige verdeling van bevoegdheden en financiële verhoudingen op de bredewelvaartsimpact? Heeft die verdeling ook invloed op welke brede welvaartsaspecten worden meegenomen in beleid? Welke ervaringen zijn er opgedaan met het anders verdelen van bevoegdheden en financiële verhoudingen met als doel de impact van bredewelvaartsbeleid te vergroten?

4. Technologie

Welke rol speelt technologie en het gebruik van data bij het meten van bredewelvaartsimpact? Wat zijn hierin kansen, waar liggen de uitdagingen?   

Community Bijeenkomsten

Benieuwd naar de opbrengsten en tussentijdse leerlessen van de CoP Sturen op Impact? Lees hieronder meer over de opgedane kennis van de CoP bijeenkomsten.

Eerste bijeenkomst CoP Sturen op Impact

Op dinsdag 16 mei jl. vond in het Studiecentrum van de Open Universiteit Utrecht de eerste...

Infographics Sturen op Impact

Na iedere bijeenkomst van de Community Sturen op Impact wordt een infographic met de opbrengsten...

CoP-Coördinatie door Inge Hooijen

Ieder CoP-thema wordt gecoördineerd door één van de vijf regiobureaus. ‘Sturen op impact’ wordt gecoördineerd door Inge Hooijen van NEIMED.

Inge Hooijen is werkzaam als onderzoeksmanager Brede Welvaart Limburg bij het sociaal-economisch kenniscentrum, Neimed. Haar doel is om bij te dragen aan het maatschappelijke en wetenschappelijke debat over regionale vraagstukken rondom brede welvaart vanuit een interdisciplinair perspectief. Zij promoveerde bij het Research Centre for Education and the Labour Market (ROA) van de faculteit Business & Economics (SBE) aan de Universiteit Maastricht. Haar onderzoek richtte zich op de aantrekkelijkheid van plaatsen, met een focus op woonwensen, (im)mobiliteit intenties en gedrag en locatiekeuze. Eind 2021 won Inge de Kremers Award voor het beste proefschrift over sociaal-economische herstructurering.

Lees hier eerdere nieuwsbrieven

Communities of Practice

Hieronder zijn de vijf thema’s te vinden waarmee vijf regiobureaus aan de slag gaan met échte casussen om Brede Welvaart handen en voeten te geven. Klik op het thema om meer te weten te komen.