Kennis- en leerprogramma

Brede Welvaart in beleid

Kennis- en Leerprogramma ‘Brede welvaart in beleid’

‘Brede welvaart’ zingt al een tijd rond op zowel Rijksniveau als in provinciale en lokale bestuursakkoorden. Dat is niet zo vreemd. Effectief beleid stuurt namelijk niet alleen op economische aspecten, maar houdt ook rekening met sociale en ecologische factoren. Een brede welvaartsbril helpt de blik te verbreden van het BBP naar dat wat mensen van waarde vinden. Dat is niet alleen uit te drukken in geld en economische ontwikkeling, maar gaat over alle aspecten van de levenskwaliteit en de leefomgeving van mensen. Niet alleen voor de mensen hier en nu, maar ook voor latere generaties of mensen elders in de wereld.

Hoewel de behoefte aan een breed welvaartsperspectief groeit, roept de toepassing ervan in de regionale beleidspraktijk nog de nodige vragen op. In de regio treffen de verschillende overheden elkaar om samen te werken aan grote maatschappelijke opgaven (zoals stikstof, de landbouwtransitie en de gezonde verstedelijkingsopgaven). Maar hoe benut je brede welvaart als afwegingskader voor deze opgaven? Op welke wijze en met welke instrumenten bevorder je de brede welvaart in de regio, met perspectief voor inwoners en ondernemers en met gelijke kansen voor alle bewoners? Met het Kennis- en Leerprogramma gaan Rijk en regio gezamenlijk op zoek naar de antwoorden op deze vragen en zetten hiermee de stap van ambitie naar actie.

Leren via communities

Om het brede welvaartsdenken (en doen!) echt verder te brengen, sluiten we aan bij de praktijk en stellen we de kennisuitwisseling hiervan in dienst. We zetten in op horizontale integratie (binnen de regio’s en binnen het Rijk) en verticale integratie (tussen Rijk en regio’s). Via vijf thematische Communities of Practices (CoP’s) leren praktijkhouders, experts en andere relevante stakeholders gedurende twee jaar gezamenlijk over de toepassing van brede welvaart in de (beleids)praktijk. 

Per community staat een ander thema centraal, om zo focus aan te brengen in de veelheid aan vragen, uitdagingen en obstakels rondom het brede begrip. Elke CoP wordt gevoed door concrete praktijkcasussen op zowel lokale, regionale als nationale schaal op het betreffende thema. Om de leerervaringen breder toegankelijk te maken, worden tools, handvatten, afwegingskaders en kennisproducten ontwikkeld, die via deze website toegankelijk zijn (zie de verschillende CoP-pagina’s). De verschillende betrokken regiobureaus zijn elk coördinator van één van de CoP’s. 

Open Bijeenkomsten

De opbrengsten en resultaten uit de verschillende communities worden gedeeld in bredere, open toegankelijke bijeenkomsten voor het gehele netwerk. Zo leert het netwerk samen van de successen én de obstakels rondom het monitoren en toepassen van brede welvaart in de beleidspraktijk. Deze open themabijeenkomsten bieden een plek van ontmoeting voor verschillende brede welvaartsbetrokkenen.

Handboek ‘Brede Welvaart in Beleid’

Het Kennis- en Leerprogramma verzamelt (nieuwe) ervaringen, kennis en handvatten. Al deze informatie wordt uiteindelijk gebundeld in een toegankelijk handboek voor de beleidspraktijk. Dit handboek – met onder andere voorbeelden, lessen, tips en tricks  – voorziet in de behoefte om écht met brede welvaart aan de slag te gaan.  

Communities of Practice

Hieronder zijn de vijf thema’s te vinden waarmee we aan de slag gaan om via praktijkcasussen te leren over het toepasbaar maken van brede welvaart. Klik op het thema om meer te weten te komen.

Lees hier eerdere nieuwsbrieven