Over ons

Brede welvaart als kompas

Brede welvaart gaat over de kwaliteit van leven. Daarmee raakt het alles wat mensen van waarde vinden voor hun leven én hun leefomgeving. Het gaat dus verder dan het meten van succes via het bruto binnenlands product (BBP). Gezondheid, sociale contacten, de kwaliteit van voorzieningen, een schone en veilige leefomgeving, en baanzekerheid dragen allemaal bij aan onze brede welvaart. In Rijksbeleid, beleidsstukken en bestuursakkoorden komt brede welvaart steeds vaker terug als opgave én als manier van werken. Brede welvaart biedt een integraal perspectief op het welzijn van bewoners en de gebieden waarin zij leven. Het helpt bij om te bouwen aan een economie die zowel sociaal als ecologisch duurzamer is. Voor de mensen hier en nu, maar ook voor toekomstige generaties en voor mensen elders in de wereld.

De behoefte naar een breed welvaartsperspectief groeit, evenals de toepassing ervan in de beleidspraktijken. Maar, hoe doe je dat, hoe maken we de slag van ambitie naar actie? Hoe kan brede welvaart als afwegingskader en (kies)kompas antwoord geven op de grote maatschappelijke transitieopgaven van het moment? Via het Nationaal Netwerk en het bijbehorende Kennis- en Leerprogramma gaan Rijk en regio gezamenlijk op zoek naar antwoorden op deze vragen. We kijken breed, maar kiezen scherp. 

Het ontstaan van het netwerk

In 2021 is het Nationaal Netwerk Brede Welvaart opgericht door vijf regionale planbureaus. De’ regio is namelijk voor veel mensen de maat van het dagelijks bestaan. Het is de regio waar de grote transities van onze tijd plaatsvinden, van de energietransitie tot de woningbouwopgaven, natuurontwikkeling en de verduurzaming van de landbouw. Sinds de zomer van 2022 zijn ook vier ministeries aangehaakt: LNV, BZK, IenW en EZK. 

Steeds vaker wordt geprobeerd integrerend te werken en (regionaal) beleid te ontwikkelen vanuit een breed welvaartsperspectief, maar in de praktijk komen hier allerlei vragen en obstakels bij kijken. Het Nationaal Netwerk is bedoeld om daar samen antwoorden op te vinden. Alleen ga je weliswaar sneller, maar samen kom je verder! 

We bewegen van losse eilandjes naar een gezamenlijke structuur voor kennisdeling en kennistoepassing. In het Nationaal Netwerk worden de krachten tussen en binnen Rijks- en regionale overheden (en betrokken kennisinstellingen) gebundeld om brede welvaart toepasbaar te maken voor de (de)centrale beleidspraktijk.

Programmaberaad

Om de afzonderlijke lessen uit de Communities of Practice (CoP’s) van het Nationaal Netwerk Brede Welvaart samen te brengen is een Programmaberaad ingesteld. Hierin hebben leden met ruime ervaring in de politiek, de overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap zitting. Voorzitter is em.prof.dr.ir. Hans Mommaas (voormalig directeur Planbureau voor de Leefomgeving en momenteel voorzitter van de Commissie MER / Ecologische Autoriteit). Leden van het Programmaberaad zijn de sparringpartners van de CoP-coördinatoren: wederzijds zullen discussievragen opgeworpen worden. Hiermee wordt gestimuleerd dat inzichten uit de afzonderlijke CoP’s opgetild worden naar het functioneren van de overheid in algemene zin.

De missie van het Programmaberaad is het verrijken van het strategische overheidsbeleid
met de geleerde lessen uit het Nationaal Netwerk Brede Welvaart, en vice versa.

Daartoe zullen leerervaringen pregnant onder woorden gebracht worden. Het gaat zowel om het identificeren van praktijken die bewezen effect hebben, als om het signaleren van systemische hindernissen die een goede vertaalslag van brede welvaart in de weg zitten. Zo zal het brede welvaartsdebat gevoed worden met scherpe adviezen en draagt het Programmaberaad bij aan het algemene doel van het Nationaal Netwerk Brede Welvaart.

Prof. dr. ir. Hans Mommaas (voorzitter)

Prof. dr. ir. Hans Mommaas (voorzitter)

Voorzitter Commissie voor de m.e.r. en Ecologische Autoriteit

 

Prof. dr. Marijn Molema (secretaris)

Prof. dr. Marijn Molema (secretaris)

 Bijzonder hoogleraar en programmamanager Regionale Vitaliteit & Dynamiek (RUG) namens het Planbureau Fryslan

Otto Raspe

Otto Raspe

Hoofd RaboResearch Regio’s, Innovatie, Duurzaamheid en Ondernemerschap
Professor of practice Tilburg University

ir. Hilde Blank

ir. Hilde Blank

Directeur BVR adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling
Voorzitter EFL Stichting 
Lid begeleidingscollege PBL


 

Corien Wortmann

Corien Wortmann

Commissaris en toezichthouder
Voormalig bestuursvoorzitter pensioenfonds ABP

 

Bernard ter Haar

Bernard ter Haar

Bestuurder en adviseur BZK

 

Jantine Kriens

Jantine Kriens

Vice-Voorzitter RLI
Voorzitter RvC HefWonen
Commissaris HVC

 

Marleen Stikker

Marleen Stikker

Oprichter /directeur Waag Futurelab

Werner Schouten

Werner Schouten

Directeur Impact Economy Foundation 

Rik Grashoff

Rik Grashoff

Wethouder Gemeente Tilburg

 

Stuurgroep

Het Kennis- en Leerprogramma wordt aangestuurd door een Stuurgroep, waarin alle vertegenwoordigers van de betrokken overheden en regionale kennisinstellingen zitting hebben. De Stuurgroep bestaat uit de directeuren van de regiobureaus en de betrokken beleidsdirecties van de verschillende ministeries (BZK, EZK, I&W en LNV). Zij hebben de taak om zicht te houden op de inzet en voortgang van het programma, de uitvoering van de subsidiebeschikking, de toetreding van nieuwe partners en de bestuurlijke vragen die samenhangen met de resultaten van het programma.

Projectcoördinatie

Het Kennis- en Leerprogramma ‘Brede Welvaart in beleid’ wordt uitgevoerd door de vijf deelnemende regiobureaus. De overkoepelende coördinatie en ondersteuning van het programma wordt gedaan door Bianca Koomen, Joks Janssen en Katja Nagelkerke van Het PON & Telos. De programmacoördinatie is onder meer verantwoordelijk voor deze website, het organiseren van activiteiten en bijeenkomsten, het bij elkaar brengen van de juiste personen en het onderling stimuleren van leren. 

Voor meer informatie of vragen, neem contact op met onderstaande knop. 

Lees hier eerdere nieuwsbrieven