Onlangs stuurde (demissionair) minister Bruins Slot (BZK) de kabinetsreactie op het adviesrapport “Elke regio telt!” van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli), de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) en de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) aan de Tweede Kamer. Daarin wordt ingegaan op de vraag hoe het kabinet wil omgaan met de toenemende regionale verschillen in Nederland en hoe ze de kracht van álle regio’s – en niet alleen de Randstad – wil benutten. De afgelopen decennia is volgens het kabinet vooral sterk gemaakt wat al sterk is, en zijn te veel regio’s aan hun lot overgelaten. Dat wil men veranderen. Uitgangspunt moet zijn dat de (Rijks)overheid er voor alle regio’s is en in partnerschap met de regio werkt aan versterking van de brede welvaart. Om dat beter te kunnen doen wil men (1) de reguliere beleids- en investeringslogica van het Rijk herijken, (2) meer langjarige programma’s voor regionaal economische ontwikkeling opzetten en (3) werken aan een vitale relatie tussen Rijk en regio. Om dat eerste punt meer handen en voeten te geven wordt kennisontwikkeling op het terrein van brede welvaart van belang geacht. En daar komt het Nationaal Netwerk in beeld! In de kabinetsreactie wordt dat als volgt omschreven: “Het begrip brede welvaart zal verder worden uitgewerkt en toegepast, zodat het meer onderdeel gaat uitmaken van de werkwijze van overheden. Zo werken zes regionale planbureaus en vier ministeries (LNV, BZK, I&W en EZK) sinds de zomer van 2022 samen in het Nationaal Netwerk Brede Welvaart om werk te maken van brede welvaart in de (beleids)praktijk en om van elkaar te leren en niet ieder apart het (brede welvaarts)wiel opnieuw uit te vinden.” We zijn trots dat we als Nationaal Netwerk genoemd worden en een rol mogen spelen in de emancipatie van de regio’s en een betere betrekking tussen regio en Rijk.

Leesgierig? De kabinetsreactie op het rapport “Elke regio telt!” tref je aan via deze link: